VAKARŲ LIETUVOS DVARŲ KULTŪROS ASOCIACIJA

Kazimieras Prušinskas
 
Vakarų Lietuvos dvarų kultūros asociacija įkurta 2002 m. kovo mėn. 22 d. Steigiamajame susirinkime dalyvavo Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė, šio muziejaus Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja Janina Dauneckienė, vyriausiosios specialistės turizmui Jurgita Paulauskienė ir Vilma Marcevičienė, vyriausioji specialistė augalų priežiūrai Ieva Narkienė, ekskursijų vadovė Roma Luotienė, Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, Žemaitijos nacionalinio parko Miškininkystės skyriaus vedėjas Stanislovas Vyšniauskas, Palangos botanikos parko direktorius Antanas Sebeckas, Mažeikių muziejaus Renavo rūmų vedėjas Deividas Makavičius, Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apskrities viršininkas Algirdas Gintaras, Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė, Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, Šilutės kraštotyros draugijos pirmininkė Regina Jasudienė.
Asociacijos darbui vadovauja valdyba. Joje – 7 nariai: Vytas Rutkauskas (valdybos pirmininkas), Alvidas Bakanauskas (valdybos pirmininko pavaduotojas), Antanas Sebeckas, Vida Kanapkienė, Roza Šikšnienė, Danutė Žalpienė, Deividas Matavičius.
 
Asociacijos steigiamojo susirinkimo nariai konstatavo, kad nors Lietuvos Respublikos Konstitucija ir nurodo, kad valstybė rūpinasi istorijos ir kultūros paminklų bei vertybių apsauga, tačiau daugelis teisės aktų, tarp jų ir Europos architektūros paveldo konvencija, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Saugomų teritorijų, Žemės įstatymai, Lietuvos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 256 „Dėl buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizaciją ir žemės reformą“ ir 1993 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 369 „Dėl buvusių dvarų ir palivarkų paminklinių sodybų apsaugos“ yra nepakankamai vykdomi. Neprižiūrimi, neremontuojami toliau nyksta daugelis dvarų statinių. Nerandama pakankamai lėšų istorinių parkų tvarkymui ir priežiūrai. Trūksta šalies ir užsienio turistams parengtos informacijos (lankstukų, žemėlapių) apie Lietuvos istorinius dvarus ir parkus, šie kultūros paveldo objektai retai įtraukiami į turistinius maršrutus.
Asociacijos nariai, kurdami naują visuomeninį darinį, tikėjosi, kad suvienijus jėgas, lengviau pavyks daryti įtaką šių problemų sprendimui.
Vakarų Lietuvos dvarų asociacija – savarankiškas susivienijimas, jungiantis muziejus, parkus, kitus kraštovaizdžio kultūros židinius, taip pat fizinius asmenis, norinčius dalyvauti asociacijos veikloje ir padėti įgyvendinti jos tikslus.
Pagrindiniai asociacijos tikslai yra išsaugoti Vakarų Lietuvos dvarų kultūros paveldą, rūpintis jo integravimu į Europos kultūros paveldo sistemą, ugdyti žmonėms poreikį puoselėti šią unikalią kultūros paveldo sritį ir skatinti rekreacijos židinių bei turizmo plėtrą. Įgyvendindama minėtus tikslus, asociacija rūpinasi dvarų kultūros paveldo renovacijos ir turizmo regioninės plėtros strategijos formavimu, dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. Siekdama pritraukti lėšų kultūros paveldo reikmėms, prisideda kuriant regioninę turizmo informacinę sistemą. Šiems tikslams įgyvendinti taip pat telkiami ir kiti suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys, skatinami regioniniai dvarų kultūros istorijos ir kraštovaizdžio formavimo tyrimai, rūpinamasi komunikavimo galimybių ir informacinės duomenų bazės tobulinimu. Puoselėjami ir asociacijos narių tarpusavio kultūriniai ryšiai, bendradarbiavimas su Lietuvos bei užsienio šalių istorinių parkų darbuotojais, giminingos veiklos organizacijomis, savivaldybių ir respublikinėmis institucijomis, ugdymo įstaigomis, kurios suinteresuotos, kad būtų įgyvendinti asociacijos tikslai.
Didžiausią dėmesį asociacijos nariai skiria žymiausių krašto dvarų ir parkų puoselėjimui.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03