Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“  2006 m. Nr. 1

Gamtosaugos aktualijos Dubysos
regioniniame parke

Raimonda Kuncienė

Dubysos regioninio parko direkcijoje veikia informacinis centras. Čia suteikiama informacija apie parko teritorijoje esančias gamtos ir kultūros vertybes, lankytinus objektus, pažintinius takus, maršrutus, stovyklavietes, kaimo turizmo sodybas, veiklos pobūdį parke, aplinkosauginio švietimo projektus, renginius, parko lankymo taisykles.
Turistus po parką gali lydėti gidas, kuris, Jūsų pageidavimu, pagal esamus poreikius sudarys ir kelionės maršrutą.
Informaciją apie žvejybos leidimų išdavimą teikia Raseinių medžiotojų ir žvejų draugija. Adresas: Raseiniai, Žemaitės g. 1-2, tel. (8~428) 70271. Asmuo kontaktams – medžioklės žinovas A. Ulinskis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 130 patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2005–2010 m. programa nustato, kad speciali šios programos priemonių grupė skirta ypatingos svarbos teritorijų būklei stebėti ir vertinti, turėtų teikti esminę informaciją, leidžiančią garantuoti saugomų vertin-giausių kraštovaizdžio kompleksų darnią plėtotę ir racionalų naudojimą, laiku parinkti jiems aplinkosaugos priemones.
Įgyvendindama šią programą, Dubysos regioninio parko direkcija, kaip ir visos kitos Lietuvoje įkurtos nacionalinių, regioninių parkų, rezervatų direkcijos, parko teritorijoje vykdo kraštovaizdžio monitoringą (kartojami matavimai, stebimi ir fiksuojami laikui einant atsirandantys pokyčiai). Kraštovaizdžio būklės stebėjimo tikslas – gauti duomenis, kurie leistų parinkti tinkamas priemones, stabdančias gamtinio kraštovaizdžio nykimą parke. Šio tikslo įgyvendinimui Dubysos regioniniame parke atliekama kraštovaizdžio erdvių (būdingą ir unikalų parko kraštovaizdį reprezentuojančių etalonų, panoramų) foto fiksacija, skaičiuojama teritorijos lankymo apkrova bei parko lankytojų poveikis kraštovaizdžiui ekologiniu požiūriu jautriausiose parko dalyse.
Gamtos apsaugos svarba vis didėja. Nors Lietuva gali didžiuotis turinti didelį gamtos vertybių paveldą, vis dėlto nerimauti yra dėl ko. Neapgalvotai ūkininkaujant gamta neišvengiamai žalojama ir, deja, dažnai nebepataisomai. Nyksta rūšių populiacijos, sunai-kinamos ištisos gamtinės buveinės. Savininkai savo žemėse dažnai šeimininkauja neatsižvelgdami į tai, kad tose teritorijose yra ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje retų paukščių, gyvūnų, augalų namai. Naikinant natūralų kraštovaizdį, nesusimąstoma, kad dažnai jis prarandamas negrįžtamai.
Dubysos regioniniame parke didelis dėmesys skiriamas gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos, natūralių žuvų migracijos kelių ir nerštaviečių išsaugojimui. Šiuo metu ypač rūpinamasi Europinės svarbos rūšių apsauga. Saugomų teritorijų sistema Natura 2000 yra sukurta siekiant išsaugoti Europos Bendrijos mastu nykstančias ir retas rūšis bei jų buveines, garantuoti tinkamą apsaugos būklę. Natura 2000 teritorijų tinklas kuriamas maksimaliai integruojant jį į esamų saugomų teritorijų sistemą. Dubysos regioninio parko teritorijoje taip pat yra išskirtos Natura 2000 teritorijos. Dubysos upės slėnis – paukščių (griežlės ir tulžio) apsaugai svarbi teritorija (direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos 79/409/EEB). Dubysos upė žemiau Lyduvėnų išskirta kaip teritorija, svarbi retų ir nykstančių gyvūnų rūšių (Baltijos lašišos, kartuolės, ūdros) apsaugai ir jų gyvenamųjų vietų priežiūrai (direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 92/43/EEB).
Kaip ir kiekvienais metais, pagal Žuvų įveisimo valstybinės reikšmės vandens telkiniuose planą 2005 m. pavasarį Lietuvos Valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras į Dubysos upę ir jos intakus išleido lašišų ir šlakių rituolių bei jauniklių.
Valstybinę aplinkos monitoringo 2005–2010 m. programą sudaro priemonės, skirtos gyvosios gamtos būklei vertinti, stebėjimai, skirti Europos Bendrijai svarbių rūšių, buveinių ir paukščių migracijos susitelkimo vietų būklei vertinti. Šioje programos dalyjen numatyta sukaupti informaciją, kuri sudarys sąlygas identifikuoti jautriausias Europos biologinės įvairovės sritis ir užkirsti kelią jos nykimui. Būdingųjų organizmų įvairovės, gausumo, buveinių ploto ir specifinių savybių, buveinių būklę sąlygojančių veiksnių pokyčių stebėjimų duomenys leis parinkti atitinkamas aplinkosaugos priemones, užtikrinti tinkamą natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklę.
2005 m. pavasarį daugelyje Lietuvos saugomų teritorijų buvo pradėtas Europos Bendrijos svarbos paukščių monitoringas. Paukščių apskaitą atliko saugomų teritorijų specialistai. Dubysos regioninio parko teritorijoje taip pat buvo atliekami šie tyrimai. Remiantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patvirtintais Europos bendrijos svarbos perinčių paukščių rūšių monitoringo laikinaisiais bendraisiais reikalavimais ir perinčių paukščių rūšių monitoringo laikinosiomis metodikomis, 2005 m. gegužės–birželio mėn. vykdytas griežlių monitoringas, kurio metu buvo registruojami patinų balsai. Pagal patinų skaičių vertinta griežlės populiacijos gausa Dubysos upės slėnyje.
Norint užtikrinti tinkamą gamtos vertybių apsaugos būklę Natura 2000 teritorijoms, reikalingi gamtotvarkiniai planai. Natura 2000 vietovių tvarkymas – vienas iš svarbiausių direktyvų reikalavimų. Lietuvoje pradėti rengti paukščių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų gamtotvarkos planai. Toks planas bus parengtas ir Dubysos upės slėniui.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2006.03.18.
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija