Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2006 m. Nr. 4

„Saulutės“ draugijai – 90
 
2006 m. lapkričio 4 d. Plateliuose (Plungės r.) Žemaitijos nacionalinio parko ir Lietuvos atgimimo metais atkurtos „Saulutės“ draugijos bei šio krašto šviesuolių, kultūros žmonių iniciatyva gražiai paminėtas 1916–1920 m. veikusios katalikiškos, švietėjiškos draugijos „Saulutė“ 90-metis. Ši draugija veikė Platelių krašte ir darė didelę įtaką krašto jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms. Jubiliejaus proga Plateliuose vyko mokslinė konferencija, keletas kitų renginių. Jie prasidėjo  iškilmingomis šv. Mišiomis Platelių bažnyčioje. Šv. Mišiose dalyvavo, joms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Šv. Mišias kancelebravo Telšių vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. J. Šiurys ir kan. teol. lic. A. Sabaliauskas.
Šv. Mišių metu Telšių vyskupas prisiminė „Saulutės“ draugijos (katalikiško jaunimo kuopelės) įkūrimo aplinkybės ir tuos, kurie tiesė jai kelią į žmones: Plateliuose vikaru dirbusį, draugijos laikraštėlį „Saulutė“ redagavusį kun. Petrą Malakauskį, kuris vėliau tapo bažnytinės teisės mokslų daktaru, profesoriumi, Joną Brežinskį, vargonininką Petrą Kidyką ir kt.
Ano meto saulutininkai, kurių buvo apie 20, dažniausiai į savo susibūrimus rinkdavosi Platelių klebonijoje. Po šv. Mišių Telšių vyskupas J. Boruta SJ pašventino prie šios klebonijos pastato (stovi šalia Platelių bažnyčios) „Saulutės“ 90 m. jubiliejui pritvirtintą Antano Vaškio padarytą atminimo lentą.
Mokslinė konferencija vyko restauruotame Platelių dvaro svirne, kur dabar, globojama šio krašto etnologės Aldonos Kuprelytės, veikia Žemaitijos nacionalinio parko galerija-muziejus.
Pranešimą tema „Saulutė ir besikurianti Lietuvos Respublika“ perskaitė Vilniaus dailės akademijos rektorius prof. dr. Adomas Butrimas. Jis vienas iš pirmųjų Lietuvoje susidomėjo „Saulutės“ draugijos istorija, surinko apie ją daug medžiagos ir visa tai dar Lietuvos Atgimimo pačioje pradžioje paskelbė spaudoje.
Kultūros ir filosofijos instituto darbuotojas, monografijos apie vieną pagrindinių „Saulutės“ draugijos veikėjų, filosofą Praną Mantvydą autorius Adolfas Poška konferencijoje kalbėjo apie Prano Mantvydo vietą Lietuvos filosofijos istorijoje.
Apie draugijos kūrėją, kunigą, profesorių, bažnytinės teologijos mokslų daktarą, ilgametį tarpukario Lietuvoje veikusių universitetų profesorių, „Saulutės“ laikraštuko ir „Soter“ žurnalo redaktorių Petrą Malakauskį pranešimą perskaitė kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas.
Marijampolėje gyvenantis žemaitis kraštotyrininkas ir vienas iš šios konferencijos iniciatorių Anicetas Stonkus pasidalino prisiminimais apie aktyvų „Saulutės“ draugijos veikėją dėdę Joną Brežinskį.
Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja Jolanta Skurdauskienė konferencijoje išsamiai pristatė muziejuje saugomą Prano Mantvydo archyvą.
Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotoja Virginija Liutikaitė kalbėjo apie J. Gadeikytės archyvą Plungės savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Laikraščio „Žemaičių saulutė“ redaktorė Kristina Paulauskaitė konferencijoje perskaitė pranešimą apie „Saulutės“ draugijos atgimimą.
Žemaičių kultūrinius sąjūdžius Lietuvoje 1985–2005 m. aptarė  žurnalo „Žemaičių žemė“ redaktorė Danutė Mukienė.
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojas Edmundas Mickūnas kalbėjo apie XX a. 2 dešimtmečio katalikiškų jaunimo organizacijų veiklą Žemaitijoje.
Jubiliejaus proga Platelių dvaro svirne buvo surengtos parodos „Saulutei – 90“ ir „Laikas eina per miestą“, kurioje eksponuotos Plungės fotografų nuotraukos.
 
„Žemaičių žemės“ inf.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2007.01.08.
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija