Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2006 m. Nr. 4

Pirmoji žemaičių dailės paroda
 
Konstantinas Prušinskas
 
Antrojo pasaulinio karo metais Telšiuose gyveno ir kūrė tuo laiku Lietuvoje jau gerai žinomi dailininkai Paulius Augius-Augustinavičius ir Telesforas Valius. Jie kartu su poetu Pranu Geniu, kuris tuo metu vadovavo Žemaičių muziejui „Alka”, sumanė surengti Pirmąją žemaičių dailės parodą. Ją suorganizuoti padėjo ir Telšių Žemaičių meno ir mokslo centras, kuriam vadovavo K. Mockus.
Paroda Žemaičių muziejaus „Alka“ didžiojoje salėje iškilmingai atidaryta 1943 m. lapkričio 7 d.
Ta proga išleisto katalogo pratarmėje rašoma: „Alkos“ muziejus, rūpindamasis savo krašto gyvybiniais kultūros reikalais, suorganizavo šią Pirmą Žemaičių Dailininkų Meno Parodą Telšiuose Žemaičių krašto kultūros dienų iškilmių proga. Žemaičių žemė yra išauginusi daug didžių asmenybių, religijos, mokslo, karo ir valstybės vyrų, žodžio kūrėjų – poetų rašytojų ir kitų meno šakų talentų. Žemaičių žemė turi garbingų senosios kartos tradicijų ir didžiausią kultūros palikimą, jaunoji žemaičių karta, išaugusi naujo gyvenimo sąlygose, kuria naujas mokslo, literatūros ir meno vertybes ir, būdama kilusi iš brangios Žemaičių žemės, grįžta į savo gimtą kraštą su savo vertingais kūrybos vaisiais ir skiria juos gimtajam kaimui. Ji nepamiršo tėvų artojų, motinų verpėjų, brolių ir seserų naujo gyvenimo kūrėjų. Ji – su jumis. Žemaičiai dailininkai, sudarydami savo nuolatinį sambūrį, laikas nuo laiko surengs savo kūrinių meno parodas įvairiuose Žemaičių krašto centruose ir kitur. Juos visus jungia gimtojo krašto meilė, didinga jo praeitis ir naujo kultūros gyvenimo šviesus kelias.“
Parodos atidarymo iškilmėse dalyvavo Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius, būrys ano meto valdžios atstovų iš Telšių ir kitų Žemaitijos miestų. Buvo ir F. Kirša, grupė Šiaulių teatro aktorių, „Tėviškės” redakcijos, radiofono darbuotojų.
Šioje parodoje kartu su 22 žemaičiais dailininkais savo kūrybą pristatė ir būrys menininkų, kilusių iš kitų Lietuvos vietų (jų taip pat buvo 22). Parodos dalyviai: P. P. Aleksandravičius, L. Andriejauskas, P. Augius-Augustinavičius, J. Bagdonas, G. Bagdonavičius, A. Bilevičius, J. Dagys, J. Docius, A. Galdikas, V. Galdikas (gimnazistas), B. Gedvilienė-Vilkutaitytė, A. Gudaitis, J. Janulis, P. Kaufmanas, P. Kalpokas, R. Kalpokas, L. Kazokas, J. Kiaunė, Č. Kontrimas, P. Krinickas, T. Kulakauskas, J. Kuzminskas, P. Lukošius, I. Piščikas, Z. Petravičius, J. Perkauskas, Z. Plechavičienė, B. Pundzius, V. Ratas, S. Sidabras, V. F. Sipavičius, J. Steponavičius, J. Sarkevičius, E. Šalkauskas, K. Šaulys, A. Šepetys, K. Šimonis, A. Šukys, S. Ušinskas, T. Valius, J. Vienožinskis, L. Vilimas, V. Vizgirda, A. Žmuidzinavičius-Žemaitis. Iš viso Pirmojoje žemaičių dailės parodoje buvo eksponuojama 110 kūrinių.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2006.12.20.
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija