Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2004 m. Nr. 4

TURINYS

Ylakių etnografinis ansamblis
 
Vieną iš pirmųjų etnografinių ansamblių Lietuvoje 1971 m. Ylakiuose (Skuodo r.) subūrė mokytoja, kraštotyrininkė Emilija Miltenienė, dabar gyvenanti Vilniuje.
Šis ansamblis ir jo parengtos programos, XX a. aštuntame–devintame dešimtmetyje parodytos daugelyje Žemaitijos vietų, atliko svarbų vaidmenį krašto kultūros atgimimo procese.
E. Miltenienė parašė ansamblio istoriją. Apie šio kolektyvo veiklą, aktyviausius ansamblio dalyvius ji maloniai sutiko papasakoti ir mūsų žurnalo skaitytojams.
 
Emilija Miltenienė
Suburti etnografinį ansamblį paskatino šie iškilūs Lietuvos žmonės: istorikas Kazimieras Sidaravičius, etnologas Norbertas Vėlius, kraštotyrininkas Antanas Stravinskas ir muzikologas Povilas Mataitis.
Jiems esu labai dėkinga už nuoširdžius laiškus, už atsiųstas anketas, už patarimus ir pamokymus žengiant pirmuosius kraštotyrinio darbo žingsnius.
Ylakiuose, kur prabėgo daugiau kaip 50 mano gyvenimo metų, sutikau nemažai bendraminčių, savo gimtąjį žemaičių kraštą mylinčių žmonių. Prakalbinusi juos supratau, kokie dideli mūsų tautos kultūros ir meno lobiai slypi močiučių kraičio skryniose, kokia išmintis glūdi senolių atmintyje. Jie dar nebuvo pamiršę nei tėvų kalbos, nei gimtojo kaimo papročių, dainų ir pasakų. Klausydama ir užsirašinėdama šių pagyvenusių žmonių pasakojimus, dainas, mįsles ir patarles, mintyse jau kūriau etnografinį ansamblį.
Pirmąjį scenos vaizdelį „Žemaitiška večerė“ paskyriau savo motinos Petronėlės Juzumienės atminimui. Tas vaizdelis pirmą kartą buvo parodytas Ylakių kultūros namuose 1971 m. gruodžio 11 d. įvykusioje pabaigtuvių vakaronėje. Jis tapo ansamblio pirmąja programa, atlikėjai – pirmaisiais ansamblio dalyviais, o 1971-ųjų metų gruodžio 11-oji – Ylakių etnografinio ansamblio gimimo diena.
Pirmieji ansamblio dalyviai buvo: Birutė Vindašiūtė, Liudas Jonutis, Jadvyga Bružienė, Juozas Simutis, Izabelė Stripinienė, Jadvyga Skarienė, Alfonsas Zūbė, Juozas Vyšniauskas, Vida Janeckytė ir Vidmantas Daukša.
1972–1974 m. į ansamblį atėjo Juozas Tautvydas, Pranas Milvydas, Valė Stripinienė, Juozas Buta, Antanas Skiudulas, Steponas Kandaras, Stasė Bučkienė, Steponas Perminas ir Vytautas Alseika.
1974 m. pabaigoje kitur gyventi, mokytis išvyko ar dėl ligos iš ansamblio pasitraukė Jadvyga Skarienė, Alfonsas Zūbė, Vida Janeckytė, Vidmantas Daukša ir Juozas Simutis. Išvykusius ansamblio dalyvius pakeitė Adelė Šukevičienė, Zenonas Drungys, Bronė Narmontienė, Stasys Kniūkšta, Valerijonas Zališauskas, Stasys Steponavičius, Sofija ir Kostas Žvinkliai.
Pirmojo ansamblio veiklos dešimtmečio pabaigoje iš Ylakių išvyko Steponas Perminas ir Vytautas Alseika.
1978–1980 metais į ansamblį atėjo Tadas Znotinas, Rimantas Šmita, Antanas Gedvilas, Birutė Kniūkštienė ir Linas Pocevičius.
Per 10 savo veiklos metų ansamblis Anapilin išlydėjo penkis geriausius dainininkus ir artistus: Juozas Tautvydas mirė 1973 m., Antanas Skiudulas – 1977 m., Birutė Vindašiūtė – 1980 m., Juozas Buta – 1981 m., Pranas Milvydas – 1981 m.
Antrojo ansamblio veiklos dešimtmečio (1982–1992) pradžioje į ansamblį įsijungę Gintautas Čičirka, Rasa ir Rimantė Šmitaitės, Elvyra Jankauskienė, Konstancija Milvydienė neilgai jame dainavo. Tik Kęstutis Daukintis ir Algimantas Matutis, kurie į ansamblį atėjo 1984–1986 metais, pasiliko jame ilgam.
Nuolatinių ansamblio dalyvių skaičius šiame XX a. devintajame dešimtmetyje beveik nepasikeitė. Kolektyvui vykstant į gastroles po rajoną arba už jo ribų, ansamblio dalyvių skaičius padidėdavo – išvykose, pasirodymuose dalyvaudavo ir kultūros namų darbuotojai, muzikantai, šokėjai, dainininkai moksleiviai.
Po kelis kartus išvykose ir pasirodymuose yra dalyvavę: Leonas Bičkus, Algis Kosteckas, Šarūnas Vitkus, Lida ir Petras Lukavičiai, Bronius Stonkus, Juozas Miltenis, Daina Skiudulaitė, Arūnas Drungys, Bernardas Lenkis. Po vieną kartą pasirodymuose dalyvavo: Sigutė Daugintytė, Vilija Butkutė, Vaida Baužytė, Liuda Griciūtė, Lina Liubartaitė.
Prasidėjus tautiniam atgimimui (1988–1992), ansamblio organizuojamuose minėjimuose, šventėse ir vakaruose dalyvaudavo Ylakių bažnyčios choristai ir buvę tremtiniai: Aleksas Pronskus, Ona Maselskienė, Nastė Kazlauskienė, Veronika Norbutienė, Stasė Daukšienė, Irena Tarvydienė, Nadiežda Ramanauskienė.
1984 m. ansamblis Anapilin palydėjo Stasę Bučkienę, kuri ansamblyje dainavo nuo 1974 m. Valė Stripinienė, ansamblyje dainavusi nuo 1972 m., mirė 1991 m.
Trečiojo ansamblio veiklos dešimtmečio pradžioje ansambliečių būryje buvo pasirodę Kazimiera ir Konstantinas Daukšos, Zita ir Kazys Žvinkliai, tačiau jie ansamblyje neilgai užsibuvo.
Ansamblio veteranai: Liudas Jonutis, Izabelė Stripinienė, Adelė Šukevičienė, Rimantas Šmita, Antanas Gedvilas, Birutė ir Stasys Kniūkštos, Sofija ir Kostas Žvinkliai. Jie iš ansamblio dėl įvairių priežasčių pasitraukė vienas paskui kitą.
Laikui einant pasikeitė ansamblio sudėtis. Į jį įsijungė jaunesni žmonės: Edita ir Gintautas Petrauskai, Rūta ir Karolis Budreckiai, Kotryna Šaulinskienė, Aušra Račienė, Dalia Miltenytė, Paulius Poškys. R. ir K. Daukinčiai bei M. ir A. Matučiai į ansamblį atsivedė po du savo vaikus. Vidmantas Daukša pasikvietė žmoną Neringą ir dvi savo atžalas. Paulius Poškys į ansamblį atsivedė broliuką ir tėvelius – Virginiją ir Tadą Poškius.
Nuo 1997 m. kolektyvas vadinamas folkloro ansambliu (leidinys „Ansamble dainioutas dainės“. Ylakiai, 2001, p. 17). Folkloro ansamblyje kelis metus dainavo aštuoni buvę etnografinio ansamblio dalyviai: Jadvyga Bružienė, Vidmantas Daukša, Remigija ir Kęstutis Daukinčiai, Margarita ir Algimantas Matučiai, Kotryna Šaulinskienė, Paulius Poškys.
Nesulaukę ansamblio 30-mečio jubiliejaus, Anapilin iškeliavo: Steponas Kandaras – 1998 m., Bronė Narmontienė – 1998 m., Zenonas Drungys – 2000 m. ir Tadas Znotinas – 2001 m.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.24 .
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija