Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2004 m. Nr. 4

TURINYS

Ylakių etnografinio ansamblio programa ir 
veiklos fragmentai
Emilija Miltenienė
 
Pirmasis scenos vaizdelis, kurį ansamblis parodė 1971 m. gruodžio 11 d. Ylakių kultūros namuose, vadinosi „Žemaitiška večerė“. Kitais metais šis vaizdelis buvo papildytas senų žmonių pasakojimais, nutikimais, dainomis, pasakomis, mįslėmis, prailgintas iki 1 val. trukmės ir pavadintas „Vakaras gaspadoriaus Riaukos troboje“. Jame vaidino:
Gaspadorius Riauka – Liudas Jonutis.
Gaspadėnė Riaukienė – Jadvyga Bružienė.
Mamonelė – Birutė Vindašiūtė.
Bočelios – Pranas Milvydas.
Mergė Aguota – Jadvyga Skarienė.
Vaikis Jozė – Alfonsas Zūbė.
Pėimou – Vidmantas Daukša.
Ubags Jeruonims – Juozas Simutis.
Žydelis Mauša – Juozas Vyšniauskas.
Žiolpas mergės: Bogoselė – Izabelė Stripinienė, Juzapė – Valė Stripinienė, Petruonelė – Vida Janeckytė.
Pranelė – Emilija Miltenienė.
Martyns – Steponas Perminas.
Per pirmąjį savo veiklos dešimtmetį (1971– 1981) ansamblis scenoje pasirodė 50 kartų. 1971 m. – 1 kartą, 1972 m. – 3 kartus, 1973–1974 m.– 5 kartus, 1975 m. – 2 kartus, 1976 m. – 12 kartų, 1977 m. – 7 kartus, 1978 m. – 7 kartus, 1979 m. – 2 kartus, 1980 m. – 7 kartus, 1981 m. – 4 kartus.
Per pirmuosius penkerius savo veiklos metus (1971–1976) ansamblis vaidino tik „Vakarą gaspadoriaus Riaukos troboje“. Po kelis kartus šis vaidinimas buvo parodytas Ylakių ir Skuodo kultūros namuose. Po vieną kartą vaidinta Kretingos, Pašilės, Luknių, Nevarėnų ir Gėsalų kultūros namuose.
Antrajame savo veiklos penkmetyje (1977–1981) ansamblis vaidino ištraukas iš „Vakaro gaspadoriaus Riaukos troboje“.
1977 m. sausio 8 d. ansamblis drauge su kitais Ylakių kultūros namų saviveiklos kolektyvais dalyvavo I-ajame sąjunginiame meno saviveiklos festivalyje „Subatos vakarėlį“, kuris vyko Ukmergėje. Ylakių kultūros namams šiame konkurse pripažinta tryliktoji vieta.
1980 m. rugsėjo 14 d. ansamblis dalyvavo Rumšiškėse vykusiame I-ajame respublikiniame etnografinių ansamblių konkurse „Ant marių krantelio“. Ansambliui pripažinta antroji vieta.
1981 m. birželio 20 d. dalyvauta antrajame respublikiniame etnografinių ansamblių konkurse „Ant marių krantelio“ ir užimta trečioji vieta.
1981 m. gruodžio 11 d. ansamblio dalyviai surengė prisiminimų vakarą – ansamblio veiklos dešimties metų paminėjimą. Jo metu tylos minute pagerbti Anapilin išėję ansamblio dalyviai, dalintasi prisiminimais, kalbėta apie tolimesnius ansamblio veiklos planus. Tą vakarą kiekvienas ansamblio dalyvis prisiminimui gavo po lankstuką su lino raižinio „Ylakių etnografinis ansamblis 1971–1981“ fotografija ir po molinį medalį „Vai lėkite, dainos“. Lankstukus ir medalius padarė ir ansambliečiams padovanojo vienas pirmųjų ansamblio dalyvių, žurnalistas ir tautodailininkas, Juozas Vyšniauskas.
Pirmojo veiklos dešimtmečio pabaigoje ansamblis tapo pavaldus Ylakių kultūros namams. Jis savo programas rodydavo beveik visuose rajono kultūros namuose, daugelyje renginių, kurie vykdavo rajone – įvairiuose minėjimuose, konferencijose, apžiūrose, konkursuose, šventėse, susirinkimuose, susitikimuose, mugėse, karnavaluose, brigadų, ūkio specialistų, deputatų, veteranų, liaudies meistrų dienose ir kt.
Per antrąjį veiklos dešimtmetį (1982–1992) minėtuose renginiuose ansamblis savo programą atliko 80 kartų. 1982 m. – 2, 1983 m. – 10, 1984 m. – 8, 1985 m. – 6, 1986 m. – 16, 1987 – 7, 1988 m. – 12, 1989 m. – 10, 1990 m. – 8, 1991 m. – 1.
Ansamblio programoje buvo ištraukos iš „Vakaras gaspadoriaus Riaukos troboje“ ir naujai sukurti scenos vaizdeliai. Panaudojant senų žmonių pasakojimus, žaidimus, surinktą ir užrašytą tautosaką, buvo sukurtos šios programos: „Subatvakaris Riaukos kieme“, „Jau saulelė leidos“, „Švinta laisvės rytas“, „Praeities puslapis“, „Gaspadoriaus kieme“, „Pyniau rūtų vainikėlį“, „Simonas Daukantas“.
1986 m. į ansamblį atėjo Algimantas Matutis, kuris tuo metu jau dirbo Ylakių vidurinėje mokykloje mokytoju ir kultūros namuose meno vadovu. Jis, pasikvietęs moksleivių ir kultūros namų darbuotojų, subūrė muzikantų kapelą.
Labiausiai įsimintini renginiai, kuriuose 1981–1991 m. dalyvavo Ylakių etnografinis ansamblis buvo šie: Joninių šventė ant Rambyno kalno 1984 m. birželio 23 d., Simono Daukanto 191-ųjų gimimo metinių minėjimas prie S. Daukanto gimtinės klėtelės Kalvių kaime (Skuodo r.) 1984 m. spalio 27 d., Advento vakaras Ylakių kultūros namuose 1988 m. gruodžio 18 d., Bartos etnografinio ansamblio 60 metų jubiliejus Bartoje (Liepojos r.) 1989 m. liepos 29 d., 13-oji Lietuvos tautinė dainų šventė Vilniuje 1990 m. liepos mėn. 6 d.
1991 m. gruodžio 12 d. Ylakių etnografinio ansamblio dalyviai, susirinkę Tado Znotino namuose, paminėjo ansamblio dvidešimtąsias metines, prisiminė visus Anapilin iškeliavusius ansamblio dalyvius ir, giedodami Žemaičių Kalvarijos kalnus, pasimeldė už jų vėles.
Prasidėjus tautiniam atgimimui, etnografinis ansamblis, nepaisydamas partinės organizacijos ir rajono Kultūros skyriaus draudimo, dalyvavo visuose Sąjūdžio organizuojamuose renginiuose: Vasario 16-osios, Sausio 13-osios, Kovo 11-osios, Birželio 14-osios, Rugpjūčio 23-osios minėjimuose, giedodavo Žemaičių Kalvarijos kalnus advento ir gavėnios vakarais.
Trečiajame ansamblio veiklos dešimtmetyje, o ypač per pirmuosius penkerius metus (1991–1996), ansamblyje įvyko daug naujovių. Pasikeitė nemaža dalis ansamblio dalyvių, programa ir pavadinimas. Dabar jame jau buvo trijų kartų atstovai. Čia galėjai matyti ir ansamblio veteranų, ir jaunų tėvelių, ir jų vaikų. Vis rečiau skambėdavo tradicinės ylakiškių dainos, nes jaunieji ansambliečiai į savo programas pradėjo įtraukti kitų Lietuvos regionų dainas, romansus, kapelai pritariant šoko liaudies šokius, ratelius.
Per paskutiniuosius ketverius veiklos metus etnografinis ansamblis savo programą parodė 27 kartus: 1993 m. – 8, 1994 m. – 3, 1995 m. – 7, 1996 m. – 9.
Iš šio laikotarpio labiausiai ansambliečiams buvo įsimintini šie renginiai: folkloro festivalis „Baltica – 93“ (2 dienos Mosėdyje, 1 diena Palangoje,) 1993 m. liepos 9–11 d., Birželio 14-osios minėjimas Lūšės geležinkelio stotyje (Mažeikių r.) 1994 m. birželio 14 d., Pasaulio lietuvių dainų šventė Vilniuje 1994 m. liepos 6 d., folkloro šventė „Baltica – 96“ Vilniuje 1996 m. liepos 6 d. (paskutinis renginys, kuriame tarp jaunųjų ansambliečių buvo ir keletas pagyvenusių ansamblio dalyvių).

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.29 .
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija