Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ", 2002 m. Nr. 1

Europos vietų ir regionų valdžių kongresas

Europos vietų ir regionų valdžių kongresas – konsultacinis 
Europos Tarybos organas, atstovaujantis vietų ir regionų valdžias

Demokratijos pagrindai
1994 m. vietoje buvusios Europos vietų ir regionų valdžių nuolatinės konferencijos Ministrų Komitetas įkūrė Europos vietų ir regionų valdžių kongresą (CLRAE).
Kongresas, kaip ir Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja, turi narį ir pavaduotoją. Jie atstovauja renkamą vietų ir regionų valdžią. Nacionalinių delegacijų nariais gali būti valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs vietos ir regiono valdžiai. Nacionalinės delegacijos turi atstovauti įvairių tipų vietų ir regionų valdžias ir atspindėti kiekvienos valstybės politines jėgas valdžios struktūrose.

Dveji asamblėjos rūmai
Kongresas turi dvejus rūmus: Vietų valdžių rūmus ir Regionų valdžių rūmus. Kiekvieni rūmai kas antri metai renka savo prezidentą ir biurą. Kongreso prezidentas renkamas kas antri metai paeiliui iš abiejų rūmų.
Nuolatinis komitetas, sudarytas iš valstybių narių delegacijų atstovų, užtikrina, kad darbai vyktų ne tik sesijų metu.
Specifinių klausimų sprendimui Kongresas ir abeji rūmai gali sudaryti ad hoc darbo grupes. Tai leidžia padidinti darbo veiksmingumą ir lankstumą.
Kasdieniam darbui vadovauja Kongreso Sekretoriato vadovas, kuriam talkina Europos Tarybos personalas.
CLRAE plenariniai posėdžiai vyksta kartą per metus Europos Rūmuose, Strasbūre.
Specialūs svečiai ir stebėtojai vietų ir regionų valdžių delegatai iš valstybių, nesančių Europos Tarybos narėmis, bei valstybių, kurių parlamentai Parlamentinėje Asamblėjoje turi specialaus svečio statusą, o taip pat stebėtojai iš įvairių Europos vietų ir regionų valdžių organizacijų, Kongresui arba jo įgaliotiems organams sutikus, gali dalyvauti sesijose.

Tikslai
Pagrindinis Kongreso tikslas – užtikrinti vietų ir regionų valdžių dalyvavimą Europos vienijimosi procese ir Europos Tarybos darbe. Vienas iš svarbiausių tikslų yra skatinti vietų ir regionų demokratiją, stiprinti tarpregioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą visoje Europoje.
CLRAE nagrinėja visus politikos klausimus, įtakojančius šias valdžias, pirmiausia vietų ir regionų savivaldos problemas, miestų ir kaimų vystymąsi, aplinkos apsaugą, kultūrą, švietimą, socialinių paslaugų ir sveikatos apsaugos klausimus.

Europos mokymo organizacijų tinklas (ENTO)
Europos vietų ir regionų valdžių mokymo organizacijų tinklas (ENTO) buvo įkurtas siekiant skatinti bendradarbiavimą Europoje ir nustatyti, kokie praktinio darbo įgūdžiai yra būtini vietų administracijų atstovams ir kaip juos formuoti.

Vietų ir regionų savivaldos stiprinimas
CLRAE analizuoja, kaip valstybės narės įgyvendina Europos vietų savivaldos chartijoje apibrėžtus vietų demokratijos principus. Be to, Kongresas patvirtino Europos regionų savivaldos chartijos projektą. Jame numatyti tokie regionų valdžios įgaliojimai, laisvė, demokratinės struktūros, reikiamas finansavimas ir personalas, kurie leistų savarankiškai tvarkytis ir apsaugotų nuo nereikalingo valstybės kišimosi.
Kai Kongresas gauna informaciją apie rimtas problemas, iškilusias vietų ar regionų demokratinei veiklai valstybėje narėje, jis siunčia ten ekspertų grupę, ir, esant reikalui, parengia specialų pranešimą.


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2002
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija